Het Andere Atelier

Barcelona

Salvador Rueda: Superblocks

Registration for this Lecture is not necessary!

The livestream will start automatically at 20h on the eventpage on the facebook of Het Andere Atelier and will also appear automatically at 20h at this location, on the place of the announcement picture above.

Salvador Rueda is an urban ecologist. He is a Biologist and a Psychologist, and has also graduated in Environmental Engineering and in Energy Management. He has directed the Urban Ecology Agency since its creation in 2000 and until 2021. He is currently the President and Director of the Urban and Territorial Ecology Foundation, created by himself in 2021.

[NL] Salvador Rueda is een stedenbouwkundige ecoloog. Hij is bioloog en psycholoog, en heeft ook een diploma in milieu-engineering en energiebeheer. Hij heeft tot 2021 het agentschap voor stedelijke ecologie geleid sinds de oprichting ervan in 2000. Momenteel is hij voorzitter en directeur van de Stichting Stedelijke en Territoriale Ecologie, door hemzelf opgericht in 2021.

Salvador Rueda has conceived the Ecosystemic Urbanism and the “superblock” concept. He has developed applied research projects in the fields of urban planning, mobility, public space, urban metabolism, biodiversity, economic development and social cohesion. He is the author of several books, among them: Urban Ecology, Ecosystemic Urbanism, Green Book on the Urban Environment, Barcelona a compact and complex Mediterranean city, Methodological guide for the calculation of urban planning indicators with ecological bases, or Regenerating the Cerdà Plan: From Cerdà’s Block to the Ecosistemic Urbanism Superblock.

[NL] Salvador Rueda is de bedenker van Ecosystemic Urbanism en het "superblock" concept. Hij heeft toegepaste onderzoeksprojecten ontwikkeld op het gebied van stadsplanning, mobiliteit, openbare ruimte, stedelijk metabolisme, biodiversiteit, economische ontwikkeling en sociale cohesie. Hij is de auteur van verschillende boeken, waaronder: Urban Ecology, Ecosystemic Urbanism, Green Book on the Urban Environment, Barcelona a compact and complex Mediterranean city, Methodological guide for the calculation of urban planning indicators with ecological bases, of Regenerating the Cerdà Plan: Van Cerdà's blok naar het ecosystemische superblok van de stedenbouw.

He will present us the NEW MODEL OF MOBILITY AND PUBLIC SPACE BASED ON SUPERILLES.
It establishes a network that integrates, in its perimeter, the circulation of all modes of transport and seeks, first of all, to release the maximum surface of public space (70%) dedicated to the traffic and, at the same time , ensure the functionality of the system (only 15% of cars in circulation are reduced and the same traffic service is obtained). Secondly, it seeks to minimize the dysfunctions generated by the current mobility model: soil occupancy, CO2 emissions, noise, air pollution, accidents, etc.

[NL] Hij zal ons het NIEUWE MODEL VAN MOBILITEIT EN OPENBARE RUIMTE GEBASEERD OP SUPERILLES voorstellen. Het stelt een netwerk voor dat in zijn omtrek de circulatie van alle modi integreert en dat er in de eerste plaats naar streeft de maximale oppervlakte van de openbare ruimte (70%) vrij te maken van verkeer en tegelijkertijd de functionaliteit van het systeem te verzekeren (slechts 15% blijft behouden voor doorrijdend auto's en dezelfde bereikbaarheid blijft gewaarborgd). Ten tweede tracht het de disfuncties die door het huidige mobiliteitsmodel worden gegenereerd tot een minimum te beperken: bodembezetting, CO2-uitstoot, lawaai, luchtvervuiling, ongevallen, enz.

Met de steun van het departement Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse Overheid.

Beyond Zero Lectures

Het Andere Atelier is organizing three lectures in 2021 around important urban themes beyond road safety. The ambition is to move towards a 'Beyond Zero', a traffic-safe, inclusive, climate-neutral, healthy and vibrant city on a human scale.

[NL] Het Andere Atelier organiseert in 2021 extra lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. Met het nieuwe programma gaat het Andere Atelier ruimer dan het thema verkeersveiligheid. De ambitie is immers 'Beyond Zero' en dat betekent dat een verkeersveilige stad ook een inclusieve, klimaatneutrale, gezonde en levendige stad is op mensenmaat.

Programma:

20:00 Welcome and introduction
20:10 Presentation of 'Superblocks' by Salvador Rueada
20:40 Debate: conversation with Salvador and 3 Brussels experts
21:15 Discussion
21:45 Wrap-up

[NL]
20:00 verwelkoming en introductie
20:10 verhaal «Superblocks» door Salvador Rueda
20:40 debat: gesprek met Salvador en 3 Brussel-kenners (experten en/of ervarings- deskundigen)
21:15 tijd voor interactie
21:45 afronding

Moderator:

Veerle de Vos is VRT journalist and Brussels native with a passion for mobility and living in the city.

[NL] Veerle de Vos is VRT journalist en Brusselaar met een passie voor mobiliteit en wonen in de stad.

Debat deelnemers:

Kristiaan Borret is an architect and professor. From 2006 to 2014, he was bouwmeester (city architect) of Antwerp. Since 2015, he has been the bouwmeester maitre architecte of the Brussels Capital Region.

[NL] Kristiaan Borret is architect en hoogleraar. Van 2006 tot 2014 was hij stadsbouwmeester van Antwerpen. Sinds 2015 is hij de bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nathanaëlle Baës-Cantillon is an architect, researcher and a teacher. She has co-founded grue. in 2013, an architecture, urban and landscape design office based in Paris and Brussels. Beside her practice, she is currently working on a PHD research focusing on social housing estate in Brussels and their potential for biodiversity.

[NL] Nathanaëlle Baës-Cantillon is architect, onderzoeker en docent. In 2013 was ze medeoprichtster van grue, een bureau voor architectuur-, stads- en landschapsontwerp dat gevestigd is in Parijs en Brussel. Naast haar praktijk werkt ze momenteel aan een PHD-onderzoek dat zich richt op sociale woonwijken in Brussel en hun potentieel voor biodiversiteit.

Jens Aerts is engineer-architect at BUUR and has a rich experience in sustainable urban development in Belgium and abroad. Recently he supported UNICEF in developing child-responsive urban programmes on health, traffic safety, public space and urban food environments.

[NL] Jens Aerts is ingenieur-architect bij BUUR en heeft een rijke ervaring in duurzame stedelijke ontwikkeling in België en daarbuiten. Onlangs ondersteunde hij UNICEF bij de ontwikkeling van kindgerichte stedelijke programma's op het gebied van gezondheid, verkeersveiligheid, openbare ruimte en stedelijke voedselomgevingen.